Utrecht/Haarlem,
19
april
2017
|
09:01
Europe/Amsterdam

Startbijeenkomst Kennisnetwerk Sociaal-Gezond

Social+work

Het Noord-Hollandse Kennisnetwerk Sociaal-Gezond focust zich op versteviging van de samenwerking op het snijvlak van welzijn en zorg. Tijdens de startbijeenkomst op 11 april bij Inholland Haarlem hebben de eerste leden van het kennisnetwerk de basis gelegd onder een gezamenlijke werkagenda. Het netwerk is onderdeel van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord Holland, waarvan Hogeschool Inholland één van de dragende partners is.

Bij het kennisnetwerk Sociaal-Gezond zijn Noord-Hollandse partijen voor welzijn en zorg aangesloten, die willen samenwerken aan het versterken van een gezamenlijke aanpak van urgente maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van sociaal en gezond. Een samenhangende benadering is noodzakelijk omdat veel problemen niet vanuit één invalshoek op te lossen zijn. Denk aan huiselijk geweld, schuldenproblematiek, eenzaamheid, alcoholverslaving, schooluitval of dementie. Aanpak van deze problemen, het vroeg signaleren en het voorkomen ervan vraagt om slimme en duurzame samenwerking tussen welzijn en zorg. Voor gemeenten, professionals in de sociale sector, de zorg en de publieke gezondheidszorg ligt hier een belangrijke en uitdagende taak.

Werkagenda 2017
Op 11 april is een eerste groep gemeenten, maatschappelijke organisaties welzijn en zorg (eerste en tweede lijn), onderwijs en onderzoek met elkaar in gesprek gegaan om samen een gezamenlijke werkagenda te formuleren. Hierin staan de thema’s en vragen die prioriteit nodig hebben en die de partners de komende periode als eerste oppakken. Bijvoorbeeld de nieuwe opdrachten vanuit de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet en het leggen van de verbinding met positieve gezondheid, preventie en vroegsignalering.

Gesproken is onder meer over de opzet van praktijk-ontwikkelplaatsen of proeftuinen waarbinnen onderzoek, onderwijs en de praktijk rond urgente thematiek worden verbonden. Daarnaast is door de partners expliciet de behoefte uitgesproken om aandacht te besteden aan een effectieve ontsluiting van opgedane kennis voorgemeenten, sociale professionals, zorgprofessionals en studenten sociaal werk en verpleegkunde die dagelijks in de praktijk met complexe problemen van burgers te maken hebben.

Verbinding praktijk aan onderzoek
Heel concreet kunnen proeftuinen en kennisactiviteiten voor professionals worden verbonden met de verschillende lectoraten binnen het Domein Gezondheid, Welzijn en Sport, denk aan de onderzoeksactiviteiten in het kader van het lectoraat van Thomas Kampen (o.a. onderzoek naar de besluitvorming van professionals), van Ard Sprinkhuizen (o.a. onderzoek naar de generalistische professional en sociale teams) en Robbert Gobbens (o.a. onderzoek naar de gezondheid en welzijn van kwetsbare ouderen).

Meer weten?
Wil je meer weten over dit kennisnetwerk of meedoen? Neem dan contact op met Carla Kolner, programmamanager van het Kennisplatform SD NH (carla.kolner@kennisplatformsdnh.nl) of Daphne Grimmelikhuijse, programmasecretaris van het Kennisplatform (daphne.grimmelikhuijse@kennisplatformsdnh.nl).

De Gezonde Samenleving

Hogeschool Inholland maakt met de vierjarige opleiding Sociaal Werk deel uit van het kennisnetwerk Sociaal – Gezond. Het Kennisnetwerk is één van de zes Kennisnetwerken van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland, dat wordt gedragen door het lectoraat Maatschappelijk Werk van Inholland, De kennisthema’s binnen dit Kennisplatform sluiten naadloos aan op de inspiratievisie De Gezonde Samenleving Een samenleving waarin mensen, ook bij fysieke, emotionele en sociale problemen, een zo gezond mogelijk leven leiden met een voor hen betekenisvol sociaal leven. Mensen nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar en krijgen steun als dat nodig is. Wij leren studenten en professionals mensen te benaderen als totaal mens en niet als probleem of ziekte. Ze passen de meest actuele methoden en wetenschappelijke inzichten toe in samenwerking met andere professionals en met de burger zelf. Wij richten ons op duurzame ontwikkeling van zelfmanagement en empowerment. Interprofessioneel werken staat centraal en we maken creatief gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.